Termékek Menü

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

(2022.04.26-től hatályos)
 

A Total Showservice Kft. (továbbiakban mint Üzemeltető) által a www.javítomuhely.com domain címen elérhető weboldalon üzemeltetett Webáruház-ból történő rendelésekre és a rendelésekkel létrejövő jogviszonyokra, illetve az oldal használatával összefüggően az alábbi Általános Szerződés Feltételeket (továbbiakban mint ÁSZF) határozza meg.

Az Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, a módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalán a Vásárlási feltételek között közzéteszi. Az ÁSZF változásának tényéről a Webáruház főoldalán tájékoztatja az oldal látogatóit.

Az alábbi ÁSZF-et az Üzemeltető a jelen weboldalon keresztül megkötött összes szerződésre vonatkozóan alkalmazza, azt a jelen formában, elektronikus úton közli, teszi hozzáférhetővé és elektronikusan rögzíthetővé(letölthetővé) minden látogató (a továbbiakban: Felhasználó) számára. A Felhasználó a Adobe PDF ikonra, vagy az ÁSZF-re mutató linkre kattintva tudja letölteni azt.

A Webáruház működésével, megrendelési-, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén egyebekben az Üzemeltető - az 1.1 pontban megadott – elérhetőségein az Üzemeltető nyitvatartási idejében Felhasználó rendelkezésére áll.

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azok távollévők között megkötött szerződésnek minősülnek és egyedileg nem kerülnek rögzítésre. Ezt utóbbi hétköznapi nyelven azt jelenti, hogy nem keletkezik egy egyedi, a megrendelések tételeit, a tételek adatait, eladási árait, a szállítási díjat és jelen ÁSZF-et együttesen tartalmazó PDF fájl minden megrendeléshez tartozóan.

Az elektronikus úton érkezett megrendelések viszont a Webáruház által rögzítésre kerülnek, azok időponttal és egyedi megrendelés számmal megjelölve a regisztrált Felhasználók saját fiókjaiban bármikor visszakereshetőek. A szerződések magyar nyelven kerülnek megkötésre. Jelen ÁSZF nem utal követett magatartási kódexre, hatálya az Üzemeltető weboldalán (http://www.javitomuhely.com) működtetett Webáruházban történő vásárlásokkal létrejövő és az ezzel kapcsolatos jogviszonyokra terjed ki. A jelenleg hatályos és a korábban hatályos összes ÁSZF folyamatosan elérhető a következő URL-en: http://javitomuhely.com/aszf

A szerződéskötés technikai lépéseit, a szerződéskötés folyamatát, annak létrejöttének mikéntjét a jelen ÁSZF alább tartalmazza.

Az Üzemeltető kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén belül eljáró személlyel kíván adásvételi szerződést kötni. Az Üzemeltető nem köt adásvételi szerződést kiskorúakkal. A Felhasználó a megrendelés leadásakor nyilatkozik arról, hogy nagykorú, szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén belül jár el. Ezen nyilatkozat hiányában nem tud érvényesen adásvételi szerződést kötni az Üzemeltetővel.

A Webáruházban történő megrendelés elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozatnak, ajánlattételnek minősül, mely akkor válik hatályossá, amikor az az Üzemeltető számára hozzáférhetővé válik. Az Üzemeltető köteles a Felhasználó szerződési jognyilatkozatának (ajánlattételének) megérkezését elektronikus úton(email) legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni, amennyiben ezt nem teszi meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttsége alól és a szerződés teljesítésére(pl. a rendelés ellenértékének megfizetésére) nem kötelezhető.

Az ajánlattétel beérkezéséről küldött visszaigazoló email még nem eredményez szerződéskötést. Az Üzemeltető nyitvatartási időben dolgozza fel a hozzá beérkezett ajánlatokat és annak teljesíthetőségéről emailben értesítést küld az ajánlattevő Felhasználó(a továbbiakban: Megrendelő) által megadott emailcímre. Az ajánlattétel elfogadását tartalmazó email elküldésével a szerződés a Megrendelő és az Üzemeltető(a továbbiakban: Felek) között létrejön.

 

1. Az Üzemeltető részletes adatai.

1.1 Az Üzemeltető elérhetőségei:

Az Üzemeltető neve: Total Showservice Kft. - Showservice
Az Üzemeltető telephelye: 1044 Budapest, Pintér József utca 28.
Az Üzemeltető E-mail címe: info@showservice.hu
Az Üzemeltető nyitvatartási ideje: H-P – 10:00-17:00 (kivéve azon munkaszüneti napot, amely hétköznapra esik)

 

1.2 Az Üzemeltető cégadatai:

Az Üzemeltető cégneve: Total Showservice Kft.
Az Üzemeltető székhelye: 1023 Budapest, Ürömi u. 47.
A cég székhelye ügyfeleket nem fogad! Bármilyen jellegű ügyintézéssel kapcsolatban kizárólag a Pintér József utcai telephelyet keresse!
Az Üzemeltető cégjegyzékszáma: 01-09-997422
Az Üzemeltető adószáma: 24242965-2-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Az Üzemeltető telefonszámai: +36 (1) 237-0962, +36 (70) 679-6790
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban…
A szerződés nyelve: magyar


1.3 A Webáruház tárhely-szolgáltatójának adatai:

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

 

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A Felek rögzítik, hogy esetleges jogvitájuk esetére kikötik a magyar bíróság joghatóságát és a magyar jog alkalmazását.

2.2. A jelen ÁSZF 2021. Árpilis 26. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosított ÁSZF-et az Üzemeltető legkésőbb az ÁSZF hatályba lépésének napját megelőző napon közzéteszi a weboldalon. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A Felhasználó, amennyiben belép az Üzemeltető által üzemeltetett Webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a belépésével mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit és magára nézve kötelezőnek tekinti.

2.4. Az Üzemeltető fenntart magának minden jogot a Webáruház, Weboldal, annak bármely részlete, és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének haszonszerzési céllal történő letöltése, bármilyen célú elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül.

 

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. A Webáruházban megjelenített termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

3.2. A Webáruházban értékesíteni kívánt termékek felhasználása szakértelmet igényel, ezért az Üzemeltető azoknak kínálja megvételre termékeit, akik rendelkeznek a tárolásukhoz, használatukhoz szükséges, az Üzemeltető közreműködése nélkül is, kellő szakmai ismeretekkel. Azoknak, akik ilyen ismeretekkel nem rendelkeznek, az Üzemeltető szervize áll rendelkezésére, ahol javítási szolgáltatás keretében szintén hozzájuthatnak a Webáruházban megtalálható termékekhez.

3.2. A Webáruházban az Üzemeltető részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről – amennyiben lehetséges - fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztrációként szerepelhetnek, azok színe a Felhasználó képernyőjének felbontása, színhűsége, stb. miatt a valóságtól eltérhet, ezért az Üzemeltető nem vállal felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a megküldött termék tényleges kinézete közötti különbözőségért. Az Üzemeltető kizárólag az általa közölt adatok és leírás valóságtartalmáért vállal felelősséget.

3.3. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy az Üzemeltetőn kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően a Felhasználó hozzájárulásával kerülhet sor. A visszautasításról az Üzemeltető emailben értesíti a Felhasználót.

3.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az Üzemeltető teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

4. Bejelentkezés

4.1. A regisztrált Felhasználó a regisztrációkor megadott e-mailcím és jelszó együttes megadásával léphet be a saját fiókjába.

4.2. Amennyiben a bejelentkezéshez szükséges jelszavát időközben elfelejtette, lehetősége van a regisztrációkor megadott emailcímre új jelszót igényelnie. Ezt a Bejelentkezés menü alatt található "Elfelejtett jelszó" linkre kattintva tehetik meg.

 

5. Regisztráció menete

5.1. A Webáruházban a Felhasználónak lehetősége van saját fiókot létrehoznia, vagyis regisztrálnia magát. Ezt a "Regisztráció" menüpontra kattintva teheti meg. A regisztráció során kötelezően megadandó adatok piros csillaggal vannak jelölve, a személyes adatok megadása önkéntes, azonban a saját fiók létrehozásához elengedhetetlen. A hibásan megadott adatokból eredő késedelemért vagy a teljesítés elmaradásért, valamint az ezáltal okozott károkért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Az Üzemeltetőt a Felhasználó által tévesen megadott adatokból eredően semmilyen felelősség nem terheli. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját törölje, vagy a fiókjának használatát Letiltsa, különösen, de nem kizárólagosan, ha:

a.) a regisztráció során megadott adatok valódisága kérdéses, értelmezhetetlen, vagy

b.) amennyiben annak használata mások jogainak vagy más egyéb jogszabály megsértésével járhat, vagy

c.) a Felhasználóról kiderül, hogy természetes személyként szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül kíván eljárni.

5.2. A regisztráció során kötelező megadni a kapcsolattartó adatait, mely minden esetben természetes személy kell legyen. Az Üzemeltető a Felhasználó által itt megadott kapcsolattartó személyt tájékoztatja minden, a megrendeléssel kapcsolatos lényeges dologról az általa megadott telefonszámon, vagy emailcímen keresztül. A Kapcsolati adatok közé tartoznak a következőek(mindegyiket kötelező megadni):

- Vezetéknév,

- Keresztnév,

- Értesítési telefonszám,

- E-mail cím,

- továbbá a felhasználói fiókhoz tartozó jelszó.

A választott jelszót a hibalehetőség csökkentése érdekében kétszer kell megadni. A Felhasználó által megadott jelszót az Üzemeltető nem látja, nem ismeri és a Felhasználó közreműködése nélkül semmilyen módon nem tudja megismerni.

5.3 A megrendelés teljesítéséhez, illetve a számla kiállításához kötelező megadni a következő Számlázási adatokat:

- Ország,

- Irányítószám,

- Város,

- Utca és házszám.

A kapcsolattartó nevétől eltérő számlázási név - pl. Cégnév - megadása szabadon választott. Alapesetben a kapcsolati adatok között megadott vezeték és keresztnév fog a számlán szerepelni. A Kiegészítő adatok mezőt akkor érdemes kitölteni, ha a számlázási és a szállítási cím megegyezik. Ekkor ezen mezőbe például olyan adatokat érdemes felvenni, amik nem kapcsolódnak szorosan a számlázási és szállítási címhez, de a futár számára hasznosak lehetnek.

5.4. A Felhasználónak lehetősége van a számlázási adatoktól eltérő Szállítási adatokat megadni. Az eltérő szállítási adatok esetében kötelező megadni az

- Ország,

- Irányítószám,

- Város,

- Utca és házszám

mezőket, illetve lehetőség van a számlázási névtől eltérő Szállítási név megadására. A Kiegészítő adatok mezőbe például a kézbesítéshez szükséges olyan adatok vihetőek fel, amik nem kapcsolódnak szorosan a szállítási címhez, de a futár számára hasznosak lehetnek.

 

6. A Regisztrált Felhasználók lehetőségei

6.1. A regisztrált Felhasználónak a bejelentkezést követően lehetősége van a "Fiókom" linkre kattintva a regisztráció során tévesen megadott kapcsolati adatokat és a jelszavát módosítania, a fiókjához tartozó címjegyzékét szerkeszteni, kívánságlistáit, rendeléseit kezelni és feliratkozni a hírlevélre. A Felhasználó a saját fiókjának törlését kizárólag írásban, az Üzemeltető ügyfélszolgálatára küldött email formájában kérheti. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az olyan Felhasználói fiókot, amelyhez már tartozik megrendelés, - a későbbi vitás esetek bizonyítása végett - végleges törlés helyett "Letiltott" állapotúra módosítsa.

6.2. A "Fiókadatok módosítása" menüpont alatt a kapcsolattartó adatainak módosítására van lehetősége a Felhasználónak.

6.3. Saját fiókkal rendelkező Felhasználó a címjegyzékéhez az alapértelmezett címen kívül további címeket is megadhat. A felvitt címek közül egyet megjelölhet alapértelmezett címként.

6.4. A jelszómódosítást saját fiókjában található "Jelszócsere" linkre kattintva teheti meg.

6.5. A regisztrált Felhasználónak lehetősége van termékeket kívánságlistára vennie, hogy a barátaival megoszthassa azt, illetve a vásárlást megkönnyítendő kosárba rakhassa a kívánságlistán szereplő termékeket. A saját kívánságlistáját a "Kívánságlistám" linkre kattintva kezelheti.

6.6. A "Korábbi rendelések" linkre kattintva a regisztrált Felhasználó megtekintheti az összes leadott megrendelésének adatait, aktuális állapotát és állapottörténetét.

6.7. Azon termékek listáját, melyeket digitális formában vásárolt meg, a "Letöltések" linkre kattintva éri el.


7. A termék kiválasztása

7.1. A Felhasználónak lehetősége van választani, rendelni illetve előrendelni a Webáruház termékei közül.

7.2. A Felhasználó a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét.

7.3. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a rendelés végösszegét és a várható szállítási költséget. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre. A hibásnak talált mennyiségeket igény szerint módosíthatja, javíthatja is. A Kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét valamint megbecsüli a várható szállítási díjat is.

8. A rendelés menete

8.1. Ha a Felhasználó megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra.

8.2. A rendeléshez nem szükséges regisztrálnia magát, a Webáruház alapértelmezetten regisztráció nélküli módban működik. Viszont ebben az esetben is szükségünk lesz néhány adatára(emailcíme, vezeték- és keresztneve, illetve a telefonszáma). Ha korábban már regisztrált áruházunkban és be szeretne lépni, vagy épp regisztrálni szeretne, kattintson a "Bejelentkezés" linkre. A felugró ablakban az ÁSZF 4. pontjában ismertetett módon elvégezheti a belépést, vagy a "Regisztráció" gomb megnyomásával elindíthatja a regisztrációs folyamatot(ÁSZF 5. pontja).

8.3. Az elérhetőségek megadását követően a "Tovább a szállítási módokhoz" gomb megnyomásával léphet tovább. Ezt követően az önnek megfelelő szállítási módot kell kiválasztania. Személyes átvétel esetén nincs szükség szállítási cím megadására. Amennyiben a "Házhoz szállítás futárszolgálattal" szállítási módot választja, meg kell adnia a szállítási címet, ahova a kiszállítás kéri. A "Tovább a fizetési módokhoz" gomb használatával léphet tovább a fizetési mód kiválasztására.

8.4. A következő oldalon a korábban kiválasztott szállítási mód esetén elérhető fizetési módok közül választhat. Ezen az oldalon láthatja a módokhoz tartozó várható többlet költséget is. A továbblépéshez meg kell adnia a számlázási adatait. A "Tovább az összegzéshez" gomb használatával a megrendelés áttekintésére szolgáló összegző oldalra jut.

8.5. Az összegző oldalon a megrendelés véglegesítése előtt még egyszer áttekintheti a megadott adatokat, illetve megjegyzés formájában lehetősége van például a futár munkájának megsegítése céljából lényeges információ átadására. A megjegyzés tartalma nem módosítja és semmilyen módon nem képezi részét a szerződésnek(pl.: A "Csak délután vagyok otthon" megjegyzés esetén nem várhatja el, hogy a futárszolgálat csak ekkor kísérelje meg a kézbesítést) A "Megrendelem" gomb megnyomásával véglegesítheti a megrendelését.


9. Árak és Raktárkészlet információk

9.1. Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. A raktáron nem lévő termékek esetében a kiírt ár csak előzetes tájékoztatásra szolgál, a termék legutolsó eladási árát jelenti.

9.2. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.

9.3. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt feltüntetésre kerül, valamint jelen ÁSZF szállítási feltételei – 11. pont - között is megtalálható.

9.4. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

9.5. Cégünk a telephelyén a Webáruházzal párhuzamosan személyesen is kiszolgálja a vásárlói igényeket, ezért előfordulhat, hogy a megrendelés leadásakor kijelzett raktárkészleti állapot - a számlázó és a webáruház közti szinkronizációs folyamat tehetetlenségi ideje miatt - még nem tükrözi valóságot. Ha kollégáink ilyen esettel találkoznak, egyeztetés végett felkeresik az érintett vevőt. A Feleket ilyen esetben is megilleti a szerződéstől való elállás joga.

10. A rendelések feldolgozása és teljesítés

10.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben a megrendelés a munkaidő lejárta után történik, akkor az azt követő hétköznapon (kivéve munkaszüneti nap) kerül feldolgozásra. Az Üzemeltető ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton értesítést küld a megrendelés teljesíthetőségéről.

10.2. Azon nem személyes átvételi móddal leadott megrendelések esetében, amelyek kizárólag olyan termékeket tartalmaznak, melyek a megrendelés pillanatában raktáron lévőnek jelzettek voltak, az Üzemeltető az elfogadó email elküldésétől számított egy munkanapon belül összekészíti a megrendelést és az összekészített csomagot legkésőbb két munkanapon belül átadja a választott futárszolgálatnak.

10.3. Azon személyes átvételi móddal leadott megrendelések esetében, amelyek kizárólag olyan termékeket tartalmaznak, melyek a megrendelés pillanatában raktáron lévőnek jelzettek voltak, az Üzemeltető az elfogadó email elküldésétől számított egy munkanapon belül összekészíti a megrendelést és az összekészítés tényéről emailben értesíti a Megrendelőt. Az összekészített megrendelés az értesítő email elküldésétől számított 5. munkanap végéig átvehető az Üzemeltető telephelyén az ÁSZF 1.1-es pontjában megjelölt nyitvatartási időben. Az 5 munkanapba az emailküldés napja is beleszámít. A Megrendelő a megrendelés határidőben történő átvételének elmulasztásával lemond minden jogáról az át nem vett termékekkel kapcsolatban. A határidő letelte után a megrendelés törlésre kerül és ettől kezdve a megrendelésben szereplő termékeket az Üzemeltető bárki számára, újból értékesítheti.

10.4. Ha a megrendelés raktáron nem lévő, előjegyzett termék(ek)et is tartalmaz, az Üzemeltető felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel további egyeztetés végett. A megrendelés "Függőben lévő" rendelési állapotot vesz fel. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a raktáron nem lévő termék esetében az ár és a teljesítési határidő egyoldalú megváltoztatására. A Megrendelő a teljesítés megkezdése előtt kérheti, hogy az Üzemeltető bontsa külön a megrendelést, hogy a megrendelés pillanatában raktáron lévő termék(ek) mielőbb megérkezhessenek a Megrendelőhöz. Az így külön bontott megrendelésekre külön szállítási díj kerül megállapításra. A raktáron nem lévő termékek esetében a módosult ár és/vagy teljesítési határidő miatt a Megrendelő kérheti ezen termékek megrendelésből való töröltetésével a megrendelése módosítását. A megegyezést követően a megrendelés állapota ("Javított megrendelés")-re vált és az Üzemeltető megkezdi a teljesítést.

10.5. A megrendelés utólagos módosítását csak írásos formában e-mailben kérheti a Megrendelő. A megrendelés utólagos módosítását kérnie a Megrendelőnek addig van lehetősége, amíg a teljesítést az Üzemeltető meg nem kezdi. A teljesítés megkezdése után módosításra már nincs lehetőség. A teljesítés a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazoló email("Összekészítés alatt" és "Javított megrendelés" állapot) elküldésével egyidejűleg megkezdődik.

 

11. Szállítás

11.1. Személyes átvétel: A Megrendelőnek lehetősége van a megrendelt és összekészített termék(ek)et az Üzemeltető telephelyén személyesen átvenni, minden hétköznap 10 órától 17 óráig. Ez esetben megrendeléskor kérjük, válassza az erre vonatkozó "Személyes átvétel" lehetőséget. Szállítási költséget az Üzemeltető személyes átvétel választásakor nem számít fel. Személyes átvétel esetén készpénzzel és bankkártyával is lehetősége van fizetni. Az összekészítés tényéről az Üzemeltető emailben értesíti a Megrendelőt. Átvételre csak az értesítést követően van lehetőség.

11.2. Postai utánvétel: Az Üzemeltető megbízása alapján a termékek szállítását az MPL végzi. Az Üzemeltető a szállítást végző szervezet működéséből eredő károkért, költségekért, vagy késedelemért felelősséget nem vállal. A futár munkanapokon keresi fel a címzettet. A futárszolgálat szállítási feltételeit a futárszolgálat jogosult meghatározni.

11.3. A szállítás ideje: A kiszállítás ideje a csomag postára adásától számított 1-2 munkanap.

11.4. A szállítási költségek: A szállítási költség függ a csomag súlyától és a megrendelés végösszegétől is, de Magyarországon belül a szállítási címtől független. A Szállítási díjak (https://www.javitomuhely.com/szallitasi-dijak-16) oldalon megtalálja a leggyakoribb szállítási költségeket. Az szállítási költség magyar forintban értendő, tartalmazza a törvényben előírt áfát, valamint az értéknyilvánítás és az utánvét költségét is. A csomag súlyának megállapítása, az alkatrészek jellemzően alacsony súlya miatt nem tud automatikus lenni, ezért a szállítási díj esetében a kosár összegzésénél látható összeg csak tájékoztató jellegű. A rendelés feldolgozása közben kerül megállapításra a csomag tényleges súlya és minden esetben tájékoztatjuk ügyfeleinket az esetleges változásokról.

11.5. Túlméretes, különleges csomagok: A Szállítási díjak oldalon(https://www.javitomuhely.com/szallitasi-dijak-16) feltüntetett paraméterektől eltérő megrendelés esetén egyedi árajánlatot fog kapni a megrendelést követően. A Webáruház által tévesen kiválasztott szállítási mód esetén a rendelésfelvételkor a munkatársunk módosíthatja a szállítási módot. A szállítási mód változtatásakor, vagy kiválasztásakor mindig a csomag paramétereinek megfelelő, legkedvezőbb szállítási díj lesz alkalmazva.

11.6. Nemzetközi megrendelés/szállítás: Az Üzemeltető külföldi szállítási címre nem teljesít megrendelést. Amennyiben a megadott szállítási cím külföldi címre mutat, az Üzemeltető saját belátása szerint egyeztetést kezdeményezhet a Megrendelővel. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy külföldi szállítási cím esetén indoklás nélkül megtagadja a Megrendelés teljesítését és törölje azt a Webáruház rendszeréből.

11.7. Megrendelés átvétele: A Megrendelő biztosítja a kiszállított termék(ek) átvételét és azok átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolja. A Megrendelőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt termék(ek)et szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Amennyiben a csomagolást sérültnek ítéli, bontsa fel a csomagot és ellenőrizze az áru épségét! Sérülés esetén kérjük, vetessen fel jegyzőkönyvet a szállítóval! Esetleges kifogását haladéktalanul jelezze a szállítónál és az ügyfélszolgálatunk felé! A jegyzőkönyv hiányában sem a futárszolgálat, sem az Üzemeltető nem tudja a sérült csomaggal kapcsolatos reklamációt elfogadni.

11.8. Meghiúsult átvétel: A Megrendelő által utánvéttel rendelt, de át nem vett és az Üzemeltetőhöz visszaérkezett megrendelések törlésre kerülnek. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy át nem vett megrendelés esetén az érintett Felhasználó regisztrációját törölje és/vagy a továbbiakban a webáruházból való rendelésből kizárja, fiókját letiltsa és a már folyamatban lévő rendeléseinek teljesítését megtagadja, vagy visszatartsa. Az át nem vett megrendelésből eredő többletköltségét az Üzemeltető jogosult a saját szuverén döntése alapján a Megrendelőn behajtani, vagy a Megrendelő legközelebbi megrendelésén felszámítani.

12. Fizetési módok

12.1. A Webáruházban szállítási módtól függően a következő fizetési módok közül lehet választani:

- Fizetés személyes átvételkor (készpénzzel, vagy bankkártyával),

- Utánvétel

12.2. Fizetés személyes átvételkor: Személyes átvételi mód esetében lehetősége van az átvételkor készpénzzel és bankkártyával is fizetni.

12.3. Utánvétel: A Webáruházban lehetőség van MPL futárszolgálat esetén utánvéttel történő fizetésre. Ilyenkor a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben, vagy az MPL futárszolgálat által biztosított esetekben bankkártyával a küldemény kézbesítőjének. Ezzel kapcsolatban az MPL ügyfélszolgálatán kaphat bővebb tájékoztatást.

12.4. Tulajdoni kikötés: A kiszállítandó illetve a megvásárolandó termékek mindaddig az Üzemeltető tulajdonát képezik, amíg a szállítást, átvételt követően a termékek ellenértéke kiegyenlítésre nem kerül.

 

13. Hibás teljesítés

13.1. Az Üzemeltető hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Üzemeltető, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.


14. Kellékszavatosság

14.1. A Megrendelő az Üzemeltető hibás teljesítése esetén a vállalkozással(Total Showservice Kft.) szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Megrendelő az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

14.2. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

14.3. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Üzemeltetőnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.

14.4. Illetve, ha a Megrendelőnek az megfelelőbb igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, a hibát az Üzemeltető költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az Üzemeltető a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a 13.4. pontja szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

14.5. Az Üzemeltetőnek a kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.

14.6. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Üzemeltetőnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Üzemeltető adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

14.7. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Üzemeltetővel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

14.8. A Megrendelő kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

14.9. A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

14.10. Ha a Megrendelő a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

14.11. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Üzemeltetőt terhelik.

14.12. Ha a dolog meghibásodásában a Megrendelőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Megrendelő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha az Üzemeltető e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

14.13. Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a Megrendelő számára számottevő értéknövekedést eredményez, az Üzemeltető a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt.

14.14. Kicserélés vagy elállás esetén a Megrendelő nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

 

15. A felelősség korlátozása

15.1. Az Üzemeltető nem felelős az alábbiakért:

- Az Üzemeltető nem vállal felelősséget bármely okból a termék használata során jelentkező károkért.

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, amely megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a Webáruházban történő vásárlást.

- Az Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen vis-major esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, amely nem az irányítása alatt áll.

 

16. Adatvédelmi tájékoztató

16.1. A Total Showservice Kft., 1023 Budapest, Ürömi utca 47., Adószám: 24242965-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-997422 (továbbiakban, mint Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált Felhasználók és Megrendelők személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége teljesítése érdekében, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

16.2. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a Webáruházban kezelt személyes adatait.

Az Adatkezelő neve: Total Showservice Kft.

Az Adatkezelő címe: 1023. Budapest, Ürömi utca 47.

Az Adatkezelő elérhetősége: +36 (1) 237-0962, info@showservice.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó regisztrációnál, vagy megrendeléskor kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált Felhasználók, Megrendelők

A kezelt adatok köre: a regisztrált Felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím, cégek estén Adószám is.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A Total Showservice Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai. A számlázáshoz szükséges adatok az Adatkezelő számlázó rendszerének adatbázisában tárolódnak.

Az Adatkezelő a csomagok szállítmányozásához, a csomagok kiszállításához a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) szolgáltatásait veszi igénybe.

A Webáruház a ShopRenter.hu Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.) tárhelyén üzemel. A Webáruház által használt Felhasználói adatok a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett adatbázis szerveren kerülnek letárolásra.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a Felhasználó írásos kérésére kerülnek törlésre.

16.3. A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél:

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

16.4. A Felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

16.5. Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

16.6. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált Felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

16.7. Ha a regisztrált Felhasználó nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

16.8. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.243466 Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)


Kelt: 2022.04.26., Budapest

 

A hatályos ÁSZF letöltése
(SHA-256 Hash: E4C6C1833151AE7A3BCB675C4A10AEA2448DCBF8676111172C5A34752E2044B9)
A kódolást a Quick Hash GUI v3.2.0 programmal végeztük.